fbpx

Regulamin sprzedaży

1. Organizator i definicje

Organizatorem kursów jest Stomatologia Orzechowscy S.C., ul. Batorego 23, 80-251
Gdańsk, NIP 9570895004
. Telefon kontaktowy – 505 222 622, email – info@szablonauci.pl, strona internetowa www.szablonauci.pl. Kontakt w razie reklamacji ten sam.
Organizator prowadzi szkolenia zawodowe dla lekarzy dentystów, techników dentystycznych, higienistek i asystentek dentystycznych oraz ludzi związanych z branżą dentystyczną.
Szkolenia są prowadzone przez osobę fizyczną lub podmiot zatrudniony w dowolnej formie przez Organizatora.
Uczestnikiem szkolenia jest osoba, która dokona zapisu, spełnia wymogi formalnoprawne i zostanie zakwalifikowana do kursu.
Uczestnik, zgłaszając się na kurs, akceptuje zasady określone w niniejszym regulaminie.
Absolwentem jest osoba, która ukończyła kurs i otrzymała stosowny certyfikat.
Miejsce prowadzenia kursu – organizator prowadzi szkolenia stacjonarne w swojej siedzibie, wynajętej sali a także szkolenia online za pośrednictwem różnych platform internetowych.

Organizator może dokonywać zmian miejsca i terminów szkoleń oraz ustalać nowe harmonogramy
z wyprzedzeniem 30 dni przed odbyciem się szkolenia.

2. Obowiązki organizatora kursu

Organizator dba o bezpieczeństwo w miejscu odbywania się kursu, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.

Organizator zapewnia przebieg kursu zgodny z wcześniej opublikowanym programem.

Organizator zapewnia wysoki poziom merytoryczny kursu, realizowany przez wykładowców z odpowiednimi kwalifikacjami i kompetencjami.

Organizator wystawia certyfikat ukończenia kursu i/lub w przypadku kursów zarejestrowanych w Izbie Lekarskiej, zaświadczenie o odbyciu kursu, zawierające odpowiednią liczbę punktów edukacyjnych.

3. Rejestracja

Złożenie zamówienia na dane szkolenie pociąga za sobą obowiązek zapłaty w ciągu 7 dni od daty rejestracji. Wysokość opłaty  jaką należy wnieść po zarejestrowaniu  jest podana w opisie danego kursu

Uczestnik jest zobowiązany podać dane niezbędne do wystawienia faktury oraz certyfikatu/zaświadczenia.

Osoby chętne do uczestniczenia w kursie, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub e-mailowym oraz po potwierdzeniu przyjęcia na kurs przez Organizatora, w ciągu 7 dni wpłacają pieniądze na poniższe konto:

Stomatologia Orzechowscy S.C.

Nr konta: 50 1020 5558 1111 1430 0700 0053

lub za pośrednictwem elektronicznych platform płatniczych.

4. Odwołanie uczestnictwa

Uczestnikowi, który zapłacił za kurs, a nie poinformował Organizatora o swojej nieobecności na 31 dni przed podanym terminem kursu lub odwołał obecność w terminie krótszym niż 31 dni wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.

Uczestnikowi, który zapłacił za kurs i odwoła swój udział z wyprzedzeniem większym niż 31 dni, zostanie zwrócone 100% wpłaconej kwoty.

5. Zasady ogólne

Uczestnik jest zobowiązany podać dane niezbędne do wystawienia faktury oraz certyfikatu/zaświadczenia.

Uczestnik szkolenia zobowiązany jest również do udziału w ankietach Organizatora oraz wyraża zgodę
na wykonywanie dokumentacji fotograficznej oraz nagrań audio i video zawierających wizerunek uczestnika szkolenia.

Po wniesieniu opłaty i oraz ukończeniu zgłaszający otrzymuje fakturę.

Uczestnicy szkolenia przyjeżdżają na koszt własny i własne ryzyko.

Uczestnikom szkolenia nie przysługują żadne zwroty: jakichkolwiek kosztów, w tym kosztów podróży, zakwaterowania, innych nakładów, utraconych korzyści, ani też roszczenia lub odszkodowania.

6. Klauzula informacyjna uczestników szkolenia

Uczestnicy poprzez przystąpienie do udziału w szkoleniu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia szkolenia/warsztatów.

Uczestnicy w każdym momencie mają dostęp do swoich danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:

  1. Współadministratorami Państwa danych osobowych są: Stomatologia Orzechowscy S.C., ul. Batorego 23, 80-251
    Gdańsk, NIP 9570895004, tel. 502383494, www.szablonauci.pl
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania usługi szkolenia na podstawie:

art. 6 ust. 1 pkt. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie wykorzystania wizerunku na stronie internetowej Administratora oraz jego mediach społecznościowych, a także danych kontaktowych w celach marketingowych;

art. 6 ust. 1 pkt. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

art. 6 ust. 1 pkt. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w szczególności wynikających z ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych;

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z nami w zakresie usług IT, księgowości, operator pocztowy, fotograf. Odbiorcami mogą być także banki lub podmioty zajmujące się obsługą prawną, kanały social media, w szczególności Facebook, Instagram.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem zawarcia Umowy i skorzystania z usługi szkolenia. Niepodanie tych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia Umowy i skorzystania z usługi szkolenia.

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wygaśnięcia roszczeń wynikających z zawartej umowy lub do czasu wycofania zgody, gdy przetwarzanie danych odbywa się na jej podstawie

Państwa dane mogą podlegać profilowaniu, konsekwencją czego będzie wyświetlanie dopasowanych materiałów marketingowych

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informacje o sposobie składania skargi dostępne są na stronie internetowej organu nadzorczego.

7. Odpowiedzialność

Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie szkolenia mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników szkoleń lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników w jakikolwiek sposób informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia, w tym w szczególności w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.

Organizator nie odpowiada za środki pieniężne, dokumenty oraz inne cenne rzeczy pozostawione przez uczestnika szkolenia w miejscu przeprowadzenia szkolenia.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez innych uczestników szkolenia.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie kursu, jeżeli nastąpiło z przyczyn niezależnych od Organizatora takich jak np. działania i decyzje organów administracji państwowej i lokalnej, strajki, działania siły wyższej, na które Organizator nie ma wpływu.

8. Reklamacje i zwroty

Uczestnicy mają prawo do reklamacji związanych m.in. z poziomem kształcenia, komunikatywnością prelegenta, niedociągnięciami organizacyjnymi. Reklamacje powinny być składane droga e-mailową lub pocztą na adres Organizatora. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania.

Uczestnicy kursów mogą przesyłać drogą e-mailową recenzje kursu, opinie, zarówno pozytywne jak również krytyczne, a także propozycje zmian w programach kursów, tematy nowych kursów, propozycje usprawnień organizacyjnych itp. Wszystkie tego typu sugestie zostaną rozpatrzone przez Organizatora ze szczególną starannością.